1963 Gibson SG Special Factory Wraparound *Custom Color* Polaris White

  • $17,995.00